27 Mart 2012 Salı

SAİD-İ KURDÎ(Nursi) VE KÜRT SORUNU - I

Günümüzde, birileri çıkıp uzun bir yasaklamadan sonra, Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlayan ‘’Kürdoloji’nin Yalanları“nı yazmaya kalkışsa da, asıl büyük oyun Alevilik üzerinde oynanmaya çalışılıyor. Dünün solcuları Cemal Şener ve Rıza Zelyut’ları mı dersiniz, İlahiyatçı Hasan Onat’ları mı?  


Osmanlıcılıktan, milliyetçiliğe, oradan Türk ırkçılığına evrilen resmi Türk tarih tezine göre, ‘’Türk Tarihi’’ topluma şöyle öğretilecektir:

‘’Türk tarihi, Türk milletine, dünya yüzünde insanlığın doğduğundan beri en asil ve yüksek insan tipini kendi ırkının temsil ettiğini, asırların yürüyüşünce beşeriyetin karanlık göklerinde müselsel medeniyet ufuklarının kendi ırkının zeka ve kabiliyet elleriyle açıldığını anlatır. Türk tarihi Türk milletine kendi ırkının askerlikte, idarede, siyasette olduğu kadar ilimde, fende, edebiyatta, resim, musiki, mimarlık, heykeltraşlık gibi sanatlarda dahi ne kadar eşsiz bir istidat ile yoğrulmuş olduğunu anlatır.

Türk tarihi, Türk milletine, dünyanın insan izi taşıyan her parçasında kendi ırkının zamanla silinmemiş ve silinmeyecek hakimiyet ve hars damgası basılı olduğunu, başka milletlerin tek nümunesiyle öğündükleri devletlerin en büyüklerinden çok daha büyüklerini yüzlerle kurmuş, her mana ve mahiyette şan şeref kaynaklarından kana kana içmiş, görgülü bir soydan geldiğini anlatır.

Fakat, Türk tarihi, Türk milletine, aynı zamanda kendi ırkının binlerce yıllık tecrübelerle vardığı manevi tekamül esaslarından ayrıldığı, bilhassa irfan ve medeniyetin yüksek ve temiz havalı yaylasından taasup ve cehaletin sıtmalı bataklığına indiği zamanlarda uğradığı belaların sertliğini, varlığına sarılan karanlıkların kolay yırtılmaz koyuluğunu anlatır.’’
(Bkz. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti: Türk Tarihinin Anahatları, 1930 ve Tarih-IV, 1932, s.258-259)

‘Düşman’la kuşatılan cumhuriyet

1930’dan itibaren öğretilen Türk tarihinin anahtar kitapçığından alınan bu ‘’ırkçı’’ tarih anlayışıyla hangi olguyu tarihsel ve toplumsal gerçekliğine uygun olarak irdeleyebilirsiniz?.. İşte, Şehmus Diken’in konumuzla çakışan şu isyanı böylesi bir tarih algısınadır:

‘’Kimilerine göre Şex Said bir İngiliz ajanıydı. Genç cumhuriyeti kaynağında boğmak ve hilafeti diriltmek isteyen Nakşibendi şeyhi bir ‘’İngiliz’’ tezgahçısı!

Said-i Kurdî (Nursi) ise ‘’mürteci’’ bir yobazdı, gericiydi!

Dersimli Seyid Rıza kaale bile alınmamalıydı. Çünkü etrafı düşmanla kuşatılmış ve rüştünü ispata gayret eden cumhuriyetin, yeminli düşmanlarının Alevi toplumunu kışkırtmaya soyunan bir cemaat dedesiydi!

Yalanlarla, riyalarla, sahtekarlıklar ve halk düşmanlıklarıyla bezeli resmi tarih’in yukardaki üç parağrafı üç Kürt şahsiyetine binaen epeyce yıllardır her defasında yeniden servis ediliyor. Servisin türleri farklı elbette. Kimi kez ‘bilim’ adına üniversite hocaları dile getiriyor. Kimi kez basın mensupları aracılığıyla. Kimi kez de tarihçiler ‘sol’dan, sağdan çarklı aydın ve siyasetçiler üzerinden.
Dayandıkları ve dayandırdıkları bir tek resmi tarih tezi var, o da şu: Kürd’ün ‘ihaneti’ ve Kürt liderlerinin ‘’modern cumhuriyeti alaşağı etmek için yabancı kışkırtmaların aleti’ olup cumhuriyete isyan etmeleri üzerine!(…)

Ne Şeyh Said’in, ne Said-i Kurdî (Nursi)’nin ne de Seyid Rıza’nın mezar yerlerini, ne aile fertleri, ne torunları ne de hiçbir Kürt bilmiyor. Bilmemeleri bir tarafa çeşitli ideolojiler adına iki Said’le bir Seyid’e ve diğer Kürt şahsiyetlerine sıkça saygısızlık da yapılıyor…’’
(Ş. Diken: İki Said, Bir Seyid; Ö.Politika, 28.6.2010)

Her zaman söylemişimdir; resmi tarihin yapıcıları açık planda ‘’red ve inkarcı’’, gizli planda ‘’itirafçı ve kabulcu’’dur. Özellikle, 1993 yılında yayımladığım ve haklarında dava açılan ‘’Kürtler ve Ulusal- Demokratik Mücadeleleri’’ konulu ve 1994 yılında yayımladığım ‘’Kürdoloji Belgeleri’’ adlı büyük bölümüyle gizli belgelere dayalı çalışmalarımda, bunun yüzlerce örneğine yer vermiştim… Burada, sadece ‘’Cumhuriyet’’ konusunda vereceğim iki örnek bile bir fikir vermeye yetecektir.

Örneğin, önce Kuva-yı Milliye Komutanlığı, sonra Diyarbakır Milletvekili olan Diyarbekirli Hacı Şükrü Bey öncülüğünde, daha 1920 yılında bir ‘’Cumhuriyet’’ kurma girişiminde bulunulduğunu, bugün kaç kişi biliyor? (Bkz. Lütfi Arif: 1923 Senesinden Evvel Kurulmak İstenen Cumhuriyetler: Dün ve Bugün, Yakın Tarih Mecmuası, Sayı: 1, Kasım-1955).

Herşeyi Kemalizm’le başlatma alışkanlığı...

Peki, Kürt aydınlarının 20 Mayıs 1926’da Başbakan İsmet Paşa’nın şahsında Hükümet’e verdikleri Muhtıra- Mektup’taki şu ifadeler biliniyor mu?: ‘’Biz Kürtçüler, Kürtlüğün hayat ve bekasına suikast edilmemek şartıyla müthiş ve müfrit Cumhuriyet ve uygarlaşma taraftarıyız ve tam anlamıyla sapkınlık ve efsane kaynağı olan istibdatın ve zorbalığın aleyhtarıyız’’. (Bkz. M. Bayrak: Kürtler…, ve Şark Islahat Planı, Özge yay. Ank. 2009,s. 20)

Tabii, M. Kemal’i bir Milat olarak görüp, herşeyi Kemalizm’le başlatma alışkanlığında olan zihniyet; 1928 yılında üç ay gibi kısa bir süre içinde Latin alfabesini uygulamaya sokan anlayışın, binlerce yıllık bir bilim ve kültür dünyasına neler getirip, neler götürdüğünü anlamak bile istememektedir… Dahası, yüzlerce yıllık Osmanlı resmi arşivinin önemli bir bölümünün Bulgaristan’a ‘’kağıt çöp’’ olarak satılmasını da…

TRT’de çalıştığım yıllarda, Enver Paşa’nın kızı Türkan Sultan, Fransızca monitör olarak çalışıyordu. Almanca ve Rusça’dan Türkçeye birçok kitap çevirisi yapan ve o tarihlerde Yabancı Diller Şube Müdürü olarak çalışan arkadaşım Metin Alemdar, zaman zaman Türkan Hanım’ı kızdırmak için Atatürk’ten övgüyle söz ederdi. Türkan Hanım’ın ona cevabı belliydi: ‘’Metin Bey, herhalde sen Türk tarihinin M. Kemal’le başladığını sanıyorsun!..’’ Metin, iş olsun diye gerekçeler gösterse bile, Türkan Hanım dediğinden geri kalmaz ve haklı olarak ısrarla aynı görüşünü yinelerdi.

Mumcu ve Selçuk’a eleştirel cevaplar

Ulu-orta, cevabi yazı yazmak gibi bir alışkanlığım yoktur. Geçmişte, Kürdoloji alanında toputopuna üç-dört cevabi yazı yazmışımdır. Bunlardan biri, 1989’da tutukluyken bir yazıdizisi dolayısıyla Uğur Mumcu’ya, biri 1993 yılında İlhan Selçuk’a, biriyse 1994 yılında yine bir yazıdizisi dolayısıyla gazeteci Koray Düzgören’e gönderilmişti.

Uğur Mumcu’nun, Cumhuriyet gazetesinde haftalarca devam eden ‘’Şeyh Said Ayaklanması’’ konulu yazı dizisine sadece maddi yanlışlarını gösteren 15 sayfalık cevap yazmış ve o tarihlerde Hasan Cemal tarafından yönetilen gazeteye, yayımlanmak üzere göndermiştim. Sadece, dizideki maddi yanlışlarla yetinmiş, ideolojik eleştirilere bile girmemiştim. O dönemler, Cumhuriyet’te Alevilik’le ilgili diziler ‘’pehlivan tefrikası’’ gibi yayımlanırken, gönderdiğim cevap yayımlanmamıştı. İsmail Beşikçi ve Munzur Çem’in de ayrı-ayrı cevaplar gönderdiklerini ve onların da yayımlanmadığını sonradan öğrenecektim.

Önceden tanıştığımız Mumcu, ben cezaevinden çıktıktan sonra, bulunduğu tatil yerinden beni aramış; ekonomik nedenlerle gazetenin sayfa sayısını azaltmak zorunda kaldığını, bu nedenle cevabi-yazımın yayımlanamadığını, ancak kitap olarak yayımlandığında yazımdan yararlanacağını söylemişti. Gerçekten de, sonradan kitabın ismi bile ‘’Kürt- İslam Ayaklanması’’ olarak değiştirilmişti.

1991 yılında Deng dergisinin 13. sayısında yayımladığım bu yazıya, 1993 yılında yayımladığım ‘’Kürtler ve Ulusal- Demokratik Mücadeleleri’’ konulu, alanının referans kitabında da yer vermiştim (s.429-445). (Kaynak kitap olma özelliğine; Prof.Dr. Martin van Bruinessen, Prof. Dr. H. Lukas- Kieser ve Prof. Dr. B. Oran da vurgu yaparlar.)

1993 yılı başlarında Mumcu, alçakça katledilmiş ve kitabı görememişti. Sözkonusu kitabı, bir hususa dikkatini çekerek uzun bir ithaf yazısıyla İlhan Selçuk’a göndermiştim.

Toplumsal gerçekliği kavramakta zorlanıyorlar

20’yi aşkın yıl önce Mumcu’nun ve Selçuk’un dikkatini çektiğim husus, tam da Şehmus Diken’in üstünde durduğu belirlemeydi. Şu eleştirel uyarıda bulunmuştum: ‘’Özellikle belirtmeliyim ki, Kemalist aydınlar resmi ideolojiyle fazlaca donandıkları için, bilimsel ve toplumsal gerçekliği kavramakta ve kabullenmekte zorlanıyorlar… Kuşkusuz en büyük eksiklikleri, düşünceyi temellendirememekten kaynaklanıyor. 

1- Bu aydınların öncelikle saplantısı Batılıların Kürt sorunuyla ilgilenmesi dolayısıyladır. 

2- Resmi ideoloji bağımlılarının ikinci  önemli yanlışları, milliyetçilik hareketlerine yaklaşım biçimleridir. Toplumsal gelişmeleri salt Kemalist pencereden bakan, bu ideolojiyle fazlaca yoğrulmuş aydınlara göre, ‘Kürt sorunu eşittir emperyalist oyun’dur. Ayrıca bu aydınlar, milliyetçiliği yalnızca Türkler’e yakıştırmakta ve milliyetçilikten yalnızca (Türk milliyetçiliği)’ni anlamaktadırlar.’’ (Bkz. age )

Kitaptaki bu uzun hitaptan sonra, İlhan Selçuk Cumhuriyet gazetesindeki ‘’Pencere’’ köşesinde ‘’3’üncü Bin Yılın Eşiğinde Kürtçülük…’’ (Cum. 5 Kasım 1993) başlıklı bir yazı yazmıştı. Sözkonusu eserimde, Devletin resmi raportörü, eski Vali ve Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Hasip Koylan’ın ‘’Kürt Milliyetçiliği’’ne ilişkin bir belirlemesine dikkat çekiyordum. Bu bölümde Koylan; gerek ünlü Kürt aydını Celadet Bedirxan’ın 1933’te Mustafa Kemal’e Gönderdiği Açık Mektup’tan, gerekse resmi/gizli raporda Koylan’ın ‘’Kürtler’de Milliyetçilik ve Bağımsızlık Akımları Ne Zaman, Nasıl Başladı ve Nasıl Gelişti?’’  başlıklı bölümdeki görüşlerinden yararlanarak;

‘’Kürtler’de vatanseverlik ve milliyetçilik tohumlarının daha 17. yüzyılın başlarında Ehmedê Xanî ile atıldığını’’ söylüyordum. Resmi raportör, ‘’Ehmedê Xanî’nin serptiği bu milliyet tohumlarının Kürt milletinin kuraklığı içinde mahvolduğunu’’ da vurguluyordu. Koylan, vatanseverlik bağlamındaki bu Kürt milliyetçiliğine kanıt olarak, Mem û Zin’in ‘’Derdimiz’’ bölümünü gösteriyordu ki, M. Emin Bozarslan bile 1969 yılındaki yayında bu bölümü sansürlemek zorunda kalmıştı. Bu durumdan ve Ferhad Şakeli’nin 1992’de Avrupa’da yayımladığı ‘’Ehmedê Xanî’nin Mem û Zin’inde Kürt Milliyetçiliği’’ kitabından habersiz olan Selçuk, düşünceyi temellendirmeye gerek görmeden, bizi ‘’Kürtçülük’’le suçluyordu. Bu suçlama üzerine ben de kendisine ‘’Mem û Zin’de Kürt Milliyetçiliği Dolayısıyla İlhan Selçuk’a Açık Mektup’’  başlıklı bir yazıyla cevap vermiştim (Bkz. Azadi gaz., Sayı:79, 14-20 Kasım 1993).

Asıl büyük oyun Alevilik üzerinde oynanıyor

Hiç unutmam, Baskın Oran birgün büroma geldiğinde büyük bir şaşkınlık içinde, ‘’Yahu Mehmet, sen somut kaynaklarını göstermesen, gerçekten insanın inanası gelmiyor’’ demişti.

Bunlardan sonra, Kürt diline ve kültürüne ilişkin cevabi olmaktan çok, tamamlayıcı bir yazıyı da 1994 yılında Hürriyet gazetesinde çalışan Koray Düzgören’e yollamıştım.

TRT’den ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden arkadaşım olup, 12 Eylül Cuntası döneminde kurumdan birlikte uzaklaştırıldığımız Düzgören, o tarihlerde Hürriyet gazetesinde ‘’Kürt Dili ve Edebiyatı’’ konusunda bir yazı-dizisi yayımlıyordu. Ancak, 3. bölümden sonra dizinin yayını durdurulmuş ve Koray, gazeteden atılmıştı. İlk bölümler için hazırladığım tamamlayıcı yazıyı ise yine Azadi gazetesinde ve aynı yıl içinde yayımlanan Kürdoloji Belgeleri-1 adlı eserimde değerlendirmiştim.

Dizinin yayınının kesilmesinin ve Koray’ın gazeteden uzaklaştırılmasının nedenini ise; Koray’a Kürt Dili ile ilgili görüş bildiren, kızımın hocası ünlü dilbilimci Prof. Dr. Talat Tekin’in o tarihlerde asistanı, Prof. Dr. Mehmet Ölmez’den öğrenecektim. Meğer İttihadçılar’ın, Arnavut kökenli Milli Emniyetçi Naci İsmail Pelister’e ‘’Dr. Friç’’ adıyla yazdırıp 1918’de yayımladığı düzmece kitaptan bu yana savunulan teze aykırı şeyler söylediği, daha doğrusu Kürtçe’nin bağımsız bir dil olduğunu söylediği için, yazı dizisine son verilmiş, Koray işten atılmış; İstanbul’dan Ankara’ya gelen iki dilci Prof. da Talat Hoca’yı Hacettepe Üniversitesi’ndeki odasında tehdit etmişler ve tabii Talat Hoca’dan da gerekli cevabı alıp İstanbul’un yolunu tutmuşlar…

Günümüzde, birileri çıkıp uzun bir yasaklamadan sonra, Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlayan ‘’Kürdoloji’nin Yalanları’’nı yazmaya kalkışsa da, asıl büyük oyun Alevilik üzerinde oynanmaya çalışılıyor. Dünün solcuları Cemal Şener ve Rıza Zelyut’ları mı dersiniz, İlahiyatçı Hasan Onat’ları mı? Kürdoloji alanındaki üstteki üç olaydan sonra, Alevilik bağlamında şimdiye kadar yazılarımla eleştirdiğim bu üç şahıstan Şener, genç sayılacak bir çağda ne yazık ki hayata veda etti. Resmi ideolojinin diğer kalemşörleri ile hempalarını ise izlemeye çalışıyorum…

Sanırım, bu noktada asıl konumuzu oluşturan Kürt dünyası içindeki Said-i Kurdî’ye yani ‘’hayatı inzivada, tımarhanede, hapishanede ve sürgünde geçen fikir ve mücadele adamı’’  Kürdizade Said’e, Molla Said’e, Bediüzzaman Said-i Nursi’ye geçebiliriz…

Satırbaşlarıyla Said-i Kurdî’nin yaşamı

Kimi yönleriyle Said-i Kurdî’ye benzetilen Musa Anter, anılarında şu ortak özelliklere dikkat çeker ‘’Ben ve Said-i Nursi’’ başlıklı bölümde:

‘’Irken ve şeklen benzerliğimizi biliyorum. Hatta gözlerimizin birinin küçük, birinin büyük olduğunu söyleyerek bizi benzetenler de çoğunlukta. Uzun yaşama azmimizde de bir benzerlik vardır. O, 90’ını geçti, ben 76 ile onu kovalıyorum. Ya yakalarım, ya geçerim. Mala- mülke olan nefretimiz de aynı. O’na yüksek maaşlar, altınlar teklif edilmiş, almamış. Ben de öyle. Bana nice para ve makam teklif edildi; ben idealim için eziyeti, işkence ve hapisleri tercih ettim. O, mahkemelerde dobra dobra konuştu, ben de ona yaklaşmaya çalıştım.

O, Kürt ve Kürdistan dağlarının riya bilmez bir sembolü oldu. Deli sayıldı, tımarhaneye koyuldu. Ben de, 40 yıl halkımca bile ne davasında olduğum bilinmeden serseri sayıldım. O, İttihad- Terakki gibi bazı siyasi partiler tarafından aldatıldı, ben de Demokrat Parti’yi tuttum. Girmedim ama zaman zaman aldatıldım. O, hiçbir zaman ‘bölücü’ olmadı, ama hep Kürtçü oldu. Kürt halkının sefalet ve zilletten kurtulması için başını koydu. Övünmek gibi olmasın; ama ben de öyleyim.

Örfi İdare Mahkemesi Başkanı Şakir Paşa soruyor:

- Sen hangi Kürt aşiretindensin? Cevabı:

- Sen hangi Tatar aşiretindinsin? Ne lüzum var bunlara? Ben Kürdistan dağlarının çocuğuyum, insan ve müslümanım.

Bunları 1908’de söylüyor. Ben de 1991’de İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dedim ki:

- Sayın hakimler ben Kürtçüyüm ama Savcının dediği gibi bölücü değilim. Eğer ben Kürt asıllı olmasaydım yine 20 milyon Kürt insanının insan haklarının yok edilmesine karşı savaşırdım. Ama ben bölücü değilim. Aptal mıyım, Rumeli ve Anadolu’yu ve tüm denizleri Türkler’e vereyim ve 1400 yıldır Arap, Acem ve Türklerce talan edilen cahil bırakılan ülkeme çekileyim. Esas bölücü, 70 yıldır TC ve idaresidir.’’ (Bkz. Musa Anter Giderken, Mezopotamya Yay.1995).

Said-i Kurdî kadar yaşayamasa bile ardında onurlu bir miras bırakan Musa Anter’in buradaki anlatımları, bugün mezarı bile meçhul olan ancak 20. yüzyıl siyasal, dinsel ve kültürel yaşamına damgasını vuran bir ‘’efsanevi kişiliği’’ çok özlü biçimde anlatıyor. Ancak, biz yine de satırbaşlarıyla da olsa, onun yaşamından ilginç kesitlere özetle de olsa yarınki yazımızda gözatalım.

MEHMET BAYRAK

Mahkemeden Hatip Dicle'ye: Türkçe Konuş!

Diyarbakır'dan milletvekili seçilen ancak Yüksek seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla vekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin seçim çalışmalarında seçmenlerine gönderdiği mektup nedeniyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Kürtçe savunma yapmak istenen Dicle'nin isteği mahkemece reddedildi.
Diyarbakır'dan milletvekili seçilen ancak Yüksek seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla vekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Halen KCK davasından tutuklu yargılandığı için cezaevinde bulunan Hatip Dicle duruşmada Kürtçe savunma yapmak isteyince, Mahkeme Başkanı, "Sizin ne kadar güzel Türkçe konuştuğunuzu biliyoruz" dedi.

12 Haziran 2011'de yapılan Genel seçim öncesi, Diyarbakır'da seçmenlerine gönderdiği mektupta 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Hatip Dicle'nin duruşmasına bugün devam edildi. Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugünkü duruşmasına, halen KCK'dan tutuklu bulunan Hatip Dicle'nin yanısıra, Dicle'nin gönderdiği mektubu mitingte okuyan ve tutuksuz yargılanan BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt de katıldı.

"ANADİLİMDE SAVUNMA YAPMAK İSTİYORUM"

Duruşmada söz hakkı verilen Hatip Dicle, 37 yıllık siyasetçi olduğunu belirterek, "Kürt kimliğim ve anadilim olan Kürtçe üzerindeki baskıları önlemek adına siyaset yapıyorum. Kendim inşaat mühendisiyim, keşke böyle bir problem olmasa ve ben de inşaat mühendisliği yapabilseydim ve mahkemenizde yargılanmasaydım. Bugüne kadar şiddeti öven hiçbir konuşma yapmadım. Dava konusu olan mektubu seçim bölgem olan Lice İlçesi'nde okunması için ben hazırladım. İl Başkanı Zübeyde Hanım yazdığım mesajı okudu. Lozan Anlaşması'nda belirtildiği gibi azınlıkların başka dilde konuşma yapacakları ve mahkemede savunma yapacakları düzenlenmiştir. Kürtler bu ülkenin asli unsuru ise azınlıkların faydalandığı bir haktan nasıl yararlanamıyor? Anayasamıza göre uluslararası anlaşmalar iç hukuk mevzuatı hükmündedir ve bağlayıcıdır. Bu nedenlerden dolayı ben de anadilimde savunma yapmak istiyorum" dedi.

Hatip Dicle'nin Kürtçe savunma yapma isteği üzerine 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Necati Türkmen araya girerek, "Biz televizyonlarda sizin ne kadar güzel Türkçe konuştuğunuzu biliyoruz. O güzel konuşmanızı burada da yapın ve yargılama güzel bir şekilde sona ersin" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın ifadelerine rağmen Kürtçe konuşmaya başlayan Dicle, "Anadilimde savunma yapmama izin verilmezse başka bir dilde konuşmayacağım" dedi.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine 'Sanığın Türkçe dili dışında başka bir dilde bir kısım beyanlarda bulunduğu' ifadesini tutanaklara geçirtti.

Mahkeme heyeti, Dicle'nin sunduğu 3 sayfalık Türkçe savunmayı kabul ederken, 3 sayfalık Kürtçe savunmayı ise iade etti.

Sanık ve avukatlarının Kürtçe savunma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, sanıkların daha önce savunmalarını Türkçe yaptıklarını, eğitim ve sosyal konumları itibarı ile Türkçe'yi bildiklerini hatırlatarak, Kürtçe savunma talebini reddetti.

Dicle'nin avukatı Fethi Gümüş, Kürtçe savunma talebinin reddinin hukuki olmadığını savunarak, "Usul yasamızda 202'nci madde açıktır, Kürtçe veya Türkçe bilip bilmeme şart olarak koşulmamıştır. Burada meramını hangi dilde anlatacağından bahsetmiştir. Bu nedenle anadilde savunma hakkının verilmesi gerekir. Ayrıca müvekkilimin mektubunda belirtilen 'Kürdistan' cümlesini Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'a kadar birçok siyasetçi kullanıyor. Onlara suç olmuyor. Neden müvekkilim söyleyince suç oluyor?" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ANF NEWS AGENCY

Nusaybin'de Baba ile Kızı Alçakça Katledildi

Mardin'in Nusaybin İlçesi Akarsu Beldesi'ne bağlı İlkadım Köyü'nde çobanlık yapan İsmail Akın ile kızı 11 yaşındaki Berfin Akın, başları ezilerek öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgilere göre, baba ve kızı sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmak üzere dağlık alana gitti. Akşam üstü koyunların çobansız köye dönmesi üzerine şüphelenen köylüler, baba ve kızını aramak üzere dağlık alana gitti. Aramalarını sürdüren köylüler kısa sürede baba İsmail Akın ile kızı Berfin Akın'ı (11) başı ezik halde bulurken, cenazelerin bulunduğu alanda ise, çok sayıda boş kovan bulundu.
Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazeler daha sonra otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ödürülen İsmail Akın'ın Nusaybin Belediye Meclis Üyesi Süleyman Akın'ın kardeşi olduğu ifade edildi.
ANF NEWS AGENCY

‘Suriye’nin Dostları’ Yolun Sonuna Geldi

İMC Televizyonu ana haber bültenine konuk olarak katılan YDH Genel yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, 2011 yılının mart ayından bu zamana kadar Suriye konusunda üç aşamalı bir plan dahilinde uluslararası destekli devrim girişiminde bulunulduğunu; ancak bu planın artık çöktüğünü söyledi.

2011 yılının mayıs ayı sonlarına kadar Suriye’de Tunus ve Mısır modellerine uygun bir kitlesel halk devrimi olup olmayacağının izlendiğini belirten Dursunoğlu, Cumhurbaşkanı Beşşar Esed’e ciddi bir halk desteğinin olduğunun görüldüğünü bunun üzerine de Suriye’de Libya modeline uygun bir dış destekli devrim için çalışıldığını ifade etti.

Suriye’de Libya modeline uygun bir uluslar arası destekli devrim için muhaliflerin bir konsey çatısı altında toplandığını, kurtarılmış bölge yaratmak için silahlı mücadele başlatıldığını ve BM’den müdahale kararı çıkarılmaya çalışıldığını hatırlatan Dursunoğlu, Rusya ve Çin vetosu sebebiyle bunun başarısız olduğunu söyledi.
Dursunoğlu, BM’den Rusya ve Çin vetosu sebebiyle müdahale kararı çıkarılamayınca ABD’nin 2003’teki Irak işgali sırasında BM’yi bypass için kurduğu koalisyona benzer bir şekilde “Suriye’nin Dostları” grubunun kurulduğunu; ancak Kofi Annan’ın başlattığı girişimle bu grubun da yolun sonuna geldiğini söyledi.

ANF NEWS AGENCY

'90'larda JİTEM'in Yaptığını Şimdi AKP Yapıyor'

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Cizre'de Newroz kutlamaları sırasında BDP binasına yönelik saldırının görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Polislerin parti binasının kapısını kırarak içeriye girdiğini ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu darp ettiğini kaydeden Kaplan, "Bu görüntülerin çekildiği noktada 24 saat Mobese kaydı yapılıyor. Savcılık Mobese kayıtlarını izlemelidir. AKP'nin emir verdiği güvenlik güçleri direkt binaya saldırıp tamamen talan etmişlerdir. Üstelik bu sırada herhangi bir karşı koyma ya da başka bir eylem yaşanmamıştır" diye konuştu.

BDP İlçe Başkanının da fotoğraflarını gösteren Kaplan, İlçe Başkanının olaylar sırasında ağır şekilde darp edildiğini, halen hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Kaplan, yaşananları 1992'de Newroz'da yaşanan olaylara benzetti, şöyle devam etti: "90'larda bu işleri derin devlet, JİTEM yapıyordu. 2012'de AKP'nin emir verdiği güçler tarafından yapılıyor. Biri jandarma terörüydü, şimdi devlet terörü."

Kaplan, Şırnak'ta fiili olarak savaş hali uygulaması olduğunu ve hükümetin sınır tanımadığını söyledi.
Terörle mücadele konusunda yeni strateji olarak ortaya atılan "BDP ile müzakere" konusunu da değerlendiren Hasip Kaplan şunları söyledi: "Bugüne kadar 7 bin tutuklu var. Hükümet BDP ile müzakereden bunu anlıyor. Bu anlayış, F tipi müzakereye benziyor. Müzakereyi Mecliste değil, F tipinde yapmanız lazım. Hiçbir şartta müzakerenin figüranı olmayız."

Kaplan, Kürt sorununun çözümüne ilişkin IRA ve ETA ile yapılan barış sürecini hatırlatarak, AKP'nin ise Sri Lanka modelini önerdiğini söyledi. Kaplan, şöyle devam etti: "Şiddeti bunun için yapıyor. Operasyonları yaygınlaştırma nedeni de budur. Oysa IRA ve ETA ile nasıl barış süreci yapılıp sonuç alındıysa bu şekilde olmalı. Başbakan'la sadece bir kere görüştük. Kandil ve İmralı'da yapılan görüşmeler kat be kat fazladır. Anadil, statü, eşitlik, kimlik ve kültürel haklar konusunda bizim isteklerimiz net ve ortada. Sizin iradeniz nedir? Asıl Başbakan'a sormak lazım. Güvenlik politikalarında ısrar edecek mi? Bu bahar eğer siyasi irade, Meclis iradesi koyamazsak, silahları susturamazsak 75 milyona değil, daha fazlasına büyük acılar yaşatma noktasında tarih bizi affetmeyecek."

ANF NEWS AGENCY

Özgür Gündem Gazetesi Yayın Durdurma Kararına İtiraz Etti

Özgür Gündem Gazetesi'nin avukatları Özcan Kılıç ve Azize Deniz Taşdemir, gazete hakkında verilen 1 aylık yayın durdurma cezasının kaldırılması için İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Özgür Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ziya Çiçekçi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan adına avukatlar Özcan Kılıç ve Azize Deniz Taşdemir, gazetenin 1 ay süreyle kapatılması kararına karşı İstanbul Özel Yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Avukatlar, gazetenin 1 ay süre ile yayınının durdurulmasına, satışının ve dağıtımının yasaklanması ile gazete nüshalarına el konulmasına ilişkin verilen kararın, temel hukuk kurallarına aykırı ve "sansür" niteliğinde olduğunu belirterek, kararın kaldırılması talebinde bulundu. İtiraz dilekçesinde, "Bu şekilde oluşturulan ve sonuçları son derece ağır, hukuki ve maddi açıdan telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açabilecek olan kararın, hukuki ve maddi gerekçeden yoksun, olduğu, Anayasa, Basın Kanunu, 5271 Sayılı CMK ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile AİHM içtihatlarına, uluslararası sözleşme ve düzenlemelere aykırılık içerdiği açıktır" denildi.

AİHM'in gazetelerin yayın durdurulmasına ilişkin Türkiye aleyhine verdiği kararları hatırlatan avukatlar, "Kararda, Özgür Gündem isimli gazetenin 24.03.2012 tarihli sayısının 1., 8., 9., 10. ve 11. sayfalarında yer alan resim, haber, yorum ve başlıklarında yasadışı örgüt propagandası yapıldığı belirtilerek, tüm nüshalarına el konulmasına karar verildiği belirtilmiştir. Uygulamaya gerekçe yapılan haber ve yazıların hangileri olduğu belirtilmemiş, toptancı bir mantıkla, yalnızca sayfa numaraları belirtilerek karar oluşturulmuştur. Yine kararda, uygulamaya konu yapılan yayın günlük bir gazete olmasına karşın, 'dergi' şeklinde ibareler yer almıştır. Bu durum, kararın verilmesinde gösterilen ciddiyeti de ortaya koymaktadır. Kararın gerekçesi ile, Savcılığın talep yazısının içeriklerinin aynı olması da bir başka tartışma konusudur. Bu da yasaklama kararının, hukuki ve yasallığını tartışmalı hale getirmektedir. Yargıçlar- Mahkemeler, Savcıların talepleri ile bağlı olmadıkları gibi, onların belirlediği gerekçeler ile karar oluşturamazlar. Söz konusu karar, basın-yayın ve ifade özgürlüğünü, toplumun-bireylerin haber-bilgi alma-edinme hakkını ortadan kaldıran, Anayasa ve AİHS. Kurallarının açıkça ihlaline yol açan bir uygulamadır" dedi.

Yasaklama uygulaması sonucunda, temel hak ve özgürlüklerin en önemlisi olan "düşünce ve ifade özgürlüğünün" ortadan kaldırılması ile birlikte, müvekkillerinin yayıncılık faaliyetinin engellenmesi, gazeteyi yayımlamaktan alıkonulması nedeniyle, Anayasa ve AİHS kurallarında yer alan "mülkiyet hakkının barışçıl biçimde kullanılması" haklarının da ihlal edildiğini kaydeden avukatlar, "Kararın dayandırıldığı 3713 sayılı yasanın 6/son maddesi, Anayasa'nın 28. maddesine ve AİHS. kurallarına açıkça aykırı olup 'sansür' uygulamasına yol açmaktadır" diye kaydetti.

ANF NEWS AGENCY