15 Ekim 2011 Cumartesi

Demokratik Özerklik Kongre Tüzüğü'nde Yer Aldı

Kongre Girişimi’nin Ankara’da düzenlenen kongresinde tüzük taslağı tartışılmaya başlandı. Taslakta, demokratik özerklik ve vicdani red’le ilgili düzenlemeler de yer aldı.

Kongre’nin öğleden sonraki ikinci oturumunda tüzük taslağının özeti Günay Aslan tarafından okundu. Kongrenin tanımı, ilkeleri ile amaçlarının yer aldığı tüzükte, demokratik özerkliğe ilişkin düzenlemelere vurgu yapıldı.

İŞTE KONGREYE SUNULAN TÜZÜK TASLAĞI

Tüzük taslağında Kongre'nin tanımı şu şekilde yer aldı:

"Kongre, tüm ezilenlerin ve sömürülenlerin; dışlanan ve yok sayılan bütün halkların ve inanç topluluklarının, kadınların, işçilerin, tüm emekçilerin, köylülerin, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, göçmenlerin, yaşam alanları tahrip edilenlerin; her türden baskı, sömürü ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve insanca bir yaşamı kurmak üzere bir araya geldiği ortak bir dayanışma ve mücadele zeminidir".

Kongrenin amaçları arasında demokratik özerklik ve vicdani rette için maddeler de yer aldı. "Kongrenin Amaçları" bölümü şöyle:

"Kongre, mevcut anti-demokratik siyasal sisteme karşı, halklardan, ezilenlerden, yok sayılanlardan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve adaletten yana olanların demokratik bir toplum ve insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemeleri gerektiğinin bilinciyle;

a)Türkiye’de yaşayan tüm halkların demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması; başta anadilinde eğitim hakkının sağlanması gelmek üzere kimlik ve kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli mücadeleyi yürütmeyi,

b)Dışlanan ve ayrımcılığa mâruz kalan tüm inanç topluluklarının ve inanmayanların düşünce, ifade, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin eşit vatandaşlık hakları temelinde çözüme kavuşturulması için mücadele etmeyi;

c)Kapitalizme ve emek sömürüsüne karşı tüm işçilerin, emekçilerin ve tüm çalışanların onurlu, adil, güvenceli, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ve sosyal güvenliğe sahip olma hakkını savunmak; siyaset yapma, siyasal ve sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırmak için mücadele geliştirmeyi;

ç)Yoksulluğa itilen köylüler, emekliler ve işsizler gibi toplumsal kesimlerin ortak mücadelesini geliştirmeyi;

d)Emperyalizmin dünya halkları üzerindeki egemenlik politikalarına; ekonomik, siyasi ve askeri anlaşmalarına, kurumlarına; sömürgeciliğe ve işgallere, askeri üslerine karşı mücadele etmeyi; bölge ve dünya halklarıyla enternasyonalist dayanışmayı geliştirmeyi;

e)Siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı çıkarak, erkek egemen sistemin ve kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi;

f)Gençliği, tekçi, milliyetçi, ayrımcı, cinsiyetçi eğitim sistemine ve eşitsizliği derinleştiren sınav sistemine terk eden; işsizliğe ve ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm kılan politikalara karşı, siyasete aktif katılımlarının ve temsiliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması, herkese parasız, eşit, demokratik, bilimsel ve anadilde eğitimin sağlanması konusunda mücadele etmeyi;

g)Çocukları ilgilendiren bütün işlem ve faaliyetlerde, çocuğun hakları ve yararının temel alınması gerektiği yaklaşımıyla çocukların şiddet, ihmal, suistimal, her türlü istismar, kötü muamele ve ayrımcılıktan korunması, başta eğitim ve sağlık olmak üzere tüm kamu hizmetlerinden eşit ve parasız bir biçimde yararlanması için mücadele vermeyi;

h)Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin kamusal ve toplumsal yaşamda mâruz kaldıkları şiddet, dışlanma, ayrımcılık, nefret suçu ve söylemlerine karşı mücadele geliştirmeyi;

ı)Engellilerin kamusal ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılım sağlayabilmeleri için, ayrımcı uygulamalara ve engellerinden kaynaklanan sorunlarına karşı çözüm üretilmesi yönünde mücadele geliştirmeyi;

i)Çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorununda kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt halkının tüm sorunlarının demokratik çözüme kavuşturulması için mücadele vermeyi;

j)Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, özgür ve demokratik birlikteliği ilkesi çerçevesinde, demokratik özerklik de dahil olmak üzere halkların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim biçimlerinin tartışılması ve hayata geçirilmesi için mücadele geliştirmeyi;

k)Militarizme ve siyasi iktidarların bu doğrultudaki politikalarına karşı, barış ve halkların kardeşliği temelinde politikalar savunmayı, zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani ret hakkının tanınması için mücadele vermeyi;

l)Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine, yaşam alanlarını yok etmesine karşı, doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam haklarının güvence altına alınması için mücadele yürütmeyi amaçlar."

Kongrenin ilkeleri ise şöyle:

a)Kongre, tüm demokratik muhalefet güçlerinin özgül mücadele alanlarını ortak mücadele alanı olarak kabul eder;

b)Devletten, sermayeden, hükümetlerden ve onların kurumlarından bağımsızdır;

c)Halkların kendi gelecekleri ile ilgili her konuda demokratik temelli hak taleplerini ve kararlarını esas alır;

ç)Demokratik muhalefet güçlerinin irade ve insiyatifinden hareketle bileşenlerin, ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser;

d)Kongre bileşenleri, kongreye kurumsal kimliklerini koruyarak katılabilir

e)Delegelerin insanlığa, halka, doğaya ve mensubu olduğu tüm kongre kurullarına karşı sorumluluğunu esas alır;

f)Tüm karar alma süreçlerinde azınlık görüşlerin ifade haklarını korur;

g)Tüm karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğini esas alır ve uygular;

h)Tüm karar alma mekanizmalarında gençlerin temsiliyetini esas alır ve uygular.

Kongrenin karar organlarından olan Genel Meclis şöyle tanımlanıyor:

"a)Kongre genel kurulunun iki toplantısı arasındaki dönemde, bu kurulun almış olduğu kararların onun adına yürürlüğe konulması yönünde, program ve tüzükte ifade edilen amaç ve hedefler için çalışmalar yapar.

b)Olağan olarak 45 günde bir toplanır ve toplanma yeter sayısı üye sayısının 2/3’üdür.

c) Genel Meclis’in çalışmalarını yürütmek üzere, içlerinde milletvekilleri de bulunan en az 3’ü kadın 6 üyeden oluşan, Genel Meclis ve Yürütme Kurulu’nun vereceği temsiliyet ve sözcülük görevini yürütmek üzere Divan Heyeti ile 19 üyeden oluşan Yürütme Kurulu’nu seçer.

ç)İhtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere geçici komisyonlar oluşturur ve genel kurul bünyesinde oluşturulan daimi komisyonlarla koordinasyon içinde çalışır.

d)Toplantılarını en az biri kadın olmak üzere en az üç kişilik bir heyeti yönetir. Bu heyette Divan Heyeti ve Yürütme Kurulu’ndan üyeler de yer alır.

e)Genel Kurul’un olağan ve olağan üstü toplantılarını hazırlamakla yükümlüdür.

f)Kararlarını üye tam sayısının en az 2/3’ünün olumlu oyuyla alır.

g)Genel Meclis, Genel Kurulun çalışma ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürütür.

h)Genel Meclis delegelerinin 1/5’nin istemi ve Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı gündeminde çağrıya neden olan konu yer alır. En geç bir ay içinde toplanır.

ı)Milletvekilleri istedikleri takdirde Genel Meclis toplantılarına söz haklarıyla katılabilirler.

i)Genel meclis ihtiyaç duyduğu durumlarda danışma amaçlı genişletilmiş toplantı yapabilir.

j)Çalışan istihdamı ve mekan kiralama gibi hususlarda karar alır ve uygular.

k)Çalışmalarının giderlerini delegelerin dayanışma ve destekleriyle karşılar.

l)Kongre program ve tüzüğünü kabul ederek katılma iradelerini ifade eden kurumlar, örgütlü çevreler ve bireylere dair önerileri Genel Kurul’un ilk toplantısına götürür.

'FİKİR KULÜBÜ KURMUYORUZ'

Kongrenin bütün organları hakkında bilgi veren Aslan, kongreyi bir fikir kulübü olarak oluşturmadıklarını, bir mücadele aracı kurduklarını, bu nedenle karar alan bir mekanizma kurmak istediklerini belirtti, "Karar almak için 3'te 2 çoğunluk kararı yeterli olmalıdır" dedi.

ADALET VE BARIŞ KOMİSYONLARININ EKLENMESİ ÖNERİLDİ

Tüzük taslağının okunmasının ardından delegeler, taslağa ilişkin önerilerini sundu. Tüzük taslağına ilişkin gelen önerilerde tüzüğün "Daimi Komisyonlar" başlıklı 8. maddesine, Hakikatleri Araştırma Komisyonu, Adalet Komisyonu ve Barış Komisyonu'nun eklenmesi de önerildi.

Hiç yorum yok: